KURSY I SZKOLENIA JĘZYKA MIGOWEGO, TŁUMACZENIA

Alternative flash content

Requirements

Statut

STATUT

 

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne.

 

§ 1

Stowarzyszenie osób z wadą słuchu „GEST”                        

zwane dalej Stowarzyszeniem zrzesza osoby z wadą słuchu, członków ich rodzin oraz inne osoby, które wyrażą chęć działania na rzecz tego środowiska.

§ 2

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Kaliszu.

§ 3

Stowarzyszenie opiera swoją działalność głównie na pracy społecznej członków i wolontariuszy. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 4

Stowarzyszenie może używać legitymacji i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 5

Stowarzyszenie działa na podstawie niniejszego statutu, zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach
i posiada osobowość prawną.

§ 6

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym
lub podobnym charakterze działania na podstawie uchwały Zarządu.

 

Rozdział 2.

Cele i sposoby działania.

                                                                         § 7                                                      Celem Stowarzyszenia jest wszechstronna pomoc osobom niesłyszącym i innym osobom z wadą słuchu, a także członkom ich rodzin oraz innym osobom, które wyrażą chęć działania na rzecz tego środowiska.

§ 8

                                                                                                                            Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:           

1. integrację i rehabilitację osób z wadą słuchu,                                                           

2. działania w kierunku wyrównywania szans rozwojowych, edukacyjnych, zawodowych, społecznych,

3. prowadzenie i organizowanie pracy społecznej, oświatowej, kulturalnej i zawodowej
w środowisku osób niesłyszących ich rodzin,         

4. sprawowanie opieki nad dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z wadą słuchem oraz nad dziećmi słyszącymi rodziców niesłyszących,

5. organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej (m.in. szkolenia, kursy) w różnych formach szkolnych i poza szkolnych, w szczególności w zakresie języka migowego,    

6. organizowanie szkoleń i kursów dla wolontariuszy, pracowników i innych osób działających na rzecz stowarzyszenia,                                                                                

7. organizowanie własnych form rekreacji ruchowej, turystyki, krajoznawstwa, sportu,      

8. organizowanie imprez kulturalnych charakterze masowym (koncerty, festiwale),         

9. prowadzenie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej           i społecznej,         

10. prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niesłyszących i z uszkodzonym słuchem,           

11. pomoc społeczną,                            

12. udzielanie pomocy socjalno – bytowej członkom i ich rodzinom,                        

13. aktywizację zawodową i promocją zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia na rynku pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,                                                

14. współpracę z samorządami i innymi stowarzyszeniami,                              

15. pomoc merytoryczną i doradczą,                                                                      

16. prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży,                                                                                              

17. wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej,   

18. organizację wolontariatu.

 

Rozdział 3.

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

 

§ 9

Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia. Decyzję o przyjęciu członka podejmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 10

Członkami Stowarzyszenia są:

- członkowie założyciele – podpisujący niniejszy statut, którzy wraz z zarejestrowaniem stowarzyszenia stają się jego członkami zwyczajnymi,

- członkowie zwyczajni – osoby fizyczne, które złożą pisemną deklarację członkowską.

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:

- uczestniczyć z głosem stanowiącym na Walnym Zebraniu,

- wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

- zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem Stowarzyszenia,

- korzystać z pomocy Stowarzyszenia oraz uczestniczyć w organizowanych przez nie działaniach.

§ 12

Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:

- przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

- uczestniczenie w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,

- regularne opłacanie składek.

§ 13

Członkowstwo Stowarzyszenia ustaje decyzją Zarządu na skutek:

- śmierci członka,

- dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi,

- zalegania z płaceniem składek przez okres 6 miesięcy,

- wykluczenia z powodu stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych.

 

Rozdział 4.

Struktura organizacyjna.

 

§ 14

Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna.

Kadencja trwa 5 lat.

§ 15

Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Walne Zebranie Członków

 

§ 16

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Prawo do udziału w walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym mają wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

2. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd powiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

§ 17

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

  1. Zwyczajne sprawozdawczo – wyborcze zwołuje się co 5 lat.
  2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

a) z własnej inicjatywy,

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c) na wniosek co najmniej ½ członków Stowarzyszenia.

§ 18

I Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. określenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
 2. podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały dotyczącej udzielania absolutorium Zarządowi,
 3. wybór i odwoływanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, z podziałem funkcji,
 4. podejmowanie uchwał dotyczących zmian w statucie lub rozwiązania Stowarzyszenia,
 5. ustalanie wysokości składek członkowskich.

II W razie braku kworum zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków, w tym samym dniu
po 15 minutach. Walne Zebranie zwołane w tym terminie może podjąć uchwały bez względu na liczbę obecnych członków.

III Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie uchwalenia statutu lub jego zmiany oraz odwołania przed upływem zmiany kadencji władz podejmowane są większością kwalifikowaną 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków.

IV Członkom wybranym do władz stowarzyszenia nie ogranicza się w razie ponownego ich wyboru ilości kadencji.

§ 19

Wyboru Zarządu, Komisji Rewizyjnej dokonuje się w głosowaniu tajnym lub jawnym, zwykłą większością głosów, spośród nieograniczonej ilości kandydatur.

 

Zarząd

 

§ 20

 1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami.
 2. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem.
 3. Zarząd składa się z 3-5 członków: prezesa, wiceprezesa, skarbnika i członków, zgodnie z § 18 pkt.3.
 4. W razie ustąpienia członka zarządu, jego śmierci lub niemożności pełnienia funkcji członka przez okres ponad 6 miesięcy – mandat wygasa.
 5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka zarządu z przyczyn określonych                     w ustępie 4 zarząd może dokooptować do swojego grona nowego członka z pośród kandydatów zgłoszonych do zarządu na Walnym Zebraniu członków według kolejności uzyskanych głosów, przy czym liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 składu.

                                                

§ 21

Do zakresu działania zarządu należy:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania,
 2. określenie szczegółowych kierunków działania,
 3. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia w granicach budżetu,
 4. uchwalanie regulaminów,
 5. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia majątku ruchomego i nieruchomego,
 6. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 7. prowadzenie dokumentacji działalności Stowarzyszenia,
 8. utrzymywanie kontaktu ze środkami masowego przekazu,
 9. składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków,
 10. ustalenie zakresu działania wolontariuszy,
 11. posiedzenia zarządu zwołuje prezes lub v-ce prezes w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

12. przystąpienie do krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o podobnym charakterze   działania,

13. podejmowanie uchwał w sprawie ustania członkowstwa.

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 22

 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków: przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu Stowarzyszenia.
 3. W razie ustąpienia członka komisji rewizyjnej, jego śmierci lub niemożności pełnienia funkcji członka przez okres ponad 6 miesięcy – mandat wygasa.
 4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka komisji rewizyjnej z przyczyn określonych w zdaniu wcześniejszym komisja rewizyjna może dokooptować do swojego grona nowego członka z pośród kandydatów zgłoszonych do komisji rewizyjnej na Walnym Zebraniu członków według kolejności uzyskanych głosów, przy czym liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 składu.

§ 23

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 3. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
 4. przedstawienie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków,
 5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub nieudzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia.

 

Rozdział 5.

Majątek i fundusze.

 

§ 24

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 25

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

 1. składki członkowskie,
 2. darowizny, zapisy i spadki,
 3. wpływy z działalności statutowej,
 4. ofiarność publiczna,
 5. dotacje.

§ 26

Dla ważności oświadczenia woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch osób z Zarządu: Prezesa i wiceprezesa. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa i skarbnika lub zamiennie wiceprezesa i skarbnika.

§ 27

Zarząd może uchwalić pełnomocnictwo do podpisywania niektórych dokumentów dla osoby upoważnionej.

§ 28

Środki pieniężne niezależne od źródeł i pochodzenia wpłacane mogą być na konto stowarzyszenia i na nim przechowywane. Skarbnik może posiadać pogotowie kasowe                   w wysokości ustalonej przez zarząd.

 

Rozdział 6.

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

 

§ 29

Uchwalenie zmian w statucie oraz podjęcie uchwały o rozwiązanie Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga większości 2/3 głosów – przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona ta wykorzystuje pliki Cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie.